Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2017

youuung
20:32
7799 edb3 500
Reposted from0 0 viaunfoldmeiamsmall unfoldmeiamsmall
youuung
20:31
youuung
20:30
0616 09c0 500

July 02 2017

youuung
21:57
Nauczyłem się śmiać tym śmiechem, w którym nie ma ani odrobiny wesołości, który jest milion razy smutniejszy od łez.
— Stefan Żeromski
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
youuung
21:57
3823 e1b7 500

June 26 2017

youuung
17:09
Przepraszam dawną miłość, że nową uważam za pierwszą. 
— W. Szymborska
Reposted frommadeliine madeliine viaabsolutiv absolutiv

June 25 2017

youuung
22:40
6709 6b85
Reposted fromusual usual viaoutofmyhead outofmyhead
youuung
22:40
Sposób, w jaki spędzasz każdy kolejny dzień, kiedyś zsumuje się na sposób, w jaki spędziłaś życie.
— Susan Wiggs - "A między nami ocean..."
Reposted fromavooid avooid viapozakontrola pozakontrola
youuung
22:40
9416 22d4
Reposted fromdontbemad dontbemad vialulunoire lulunoire
youuung
22:38
Wygraną zadedykuję żonie, za to że nie ma mnie wtedy, kiedy ona mnie potrzebuje, nie ma mnie kiedy chciała żebym był, i że nie ma mnie wtedy, kiedy ja sam bym sobie tego życzył.
— Kamil Stoch
Reposted fromawash awash viaoutofmyhead outofmyhead
youuung
22:37
6229 9fd0 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viakoskoss koskoss
youuung
22:36
4070 2a0b
Reposted fromyikes yikes viakoskoss koskoss
youuung
22:35
3737 b450 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaNoCinderella NoCinderella
youuung
22:25
6589 185e
Reposted fromspring-flow spring-flow viaNoCinderella NoCinderella
youuung
22:25
5005 e728 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNoCinderella NoCinderella
youuung
22:24
8487 2d91 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasmorzando smorzando
youuung
22:24

Ludzie zazwyczaj nie mają pojęcia jak bardzo się starasz i jak bardzo ci zależy, dopóki nie przestaniesz.

Reposted frompieprzycto pieprzycto viaoutofmyhead outofmyhead
22:24

June 21 2017

15:30
youuung
15:30
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl